O FIRME

SLUŽBY GALÉRIA REFERENCIE

KONTAKT

 
 

 

* A K C I A *
* P O N U K A  P R Á C E *

Ťažiskom činnosti SBS ARES SECURITY je bezpečnostná - organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojho ústredia v Bratislave. Svojím zákazníkom ponúkame okrem zabezpečovania poriadku na miestach s veľkou koncentráciou osôb aj komplexnú fyzickú ochranu osôb (bodyguarding) a iné druhy bezpečnostných ochranných služieb podľa požiadaviek zákazníka:

1.       ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, (obchodné spoločnosti, predajne, stavby, reštauračné zariadenia, haly a pod.)

2.       ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (športové ihriská a štadióny, amfiteátre, domy kultúry, rekreačné zriadenia, nemocnice a pod.)

3.       ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (súkromné rodinné domy, viacbytové domy s bytmi v súkromnom, družstevnom alebo obecnom vlastníctve a pod.)

Jedná sa o klasickú formu ochrany objektu zákazníka, ktorá sa vykonáva nepretržite 24 hod. denne alebo podľa potrieb zákazníka, spôsobom pohyblivej strážnej služby (pochôdzkou) v rámci chráneného objektu a statickou formou (pevné stanovište, napr. pri vstupe do objektu). Ochrana objektu je realizovaná pracovníkmi našej spoločnosti alebo alternatívne v kombinácii s pracovníkmi zákazníka. Podstata tejto služby spočíva v kontrole rizikových priestorov z hľadiska výskytu podozrivých osôb v objekte, vo vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, v kontrole vstupov a výstupov z objektu, vjazdov a výjazdov vozidiel, v kontrole uzamknutosti a nenarušenosti technických vchodov objektu, zámkov, osvetlenia a okenných výplní, oplotenia, v ochraňovaní majetku zákazníka pred stratou, násilným zničením, poškodením a odcudzením, v poskytovaní informátorských služieb a pod.. Na základe dohody so zákazníkom je možné fyzickú ochranu objektov posilniť o nasadenie služobných psov.

4.       ochrana majetku pri preprave

5.       ochrana prepravy majetku a osôb

Ochrana majetku pri preprave alebo ochrana samotnej prepravy sa vykonáva vozidlami SBS ARES SECURITY alebo vozidlami zákazníka s oficiálnym alebo skrytým doprovodom, na území SR, alebo podľa požiadaviek s potrieb zákazníka aj v zahraničí. Ide o klasickú fyzickú ochranu majetku, ktorá zahŕňa aj ochranu určených osôb, pričom osobný šofér môže byť zároveň čiastočne aj osobným ochrancom. Pri rokovaní so zákazníkom so konzultované podstatné náležitosti, ako spôsob prepravy, prípadná jazyková vybavenosť pracovníkov našej spoločnosti a pod..

6.       ochrana osoby (Bodyguarding)

V rámci uvedeného druhu služby realizujeme fyzickú ochranu osôb príslušnými ochrannými a technickými prostriedkami a podľa rizika chráneného záujmu. Počas trvania osobnej ochrany plne rešpektujeme práva chránenej osoby, jej súkromie, prejavy osobnej povahy, právo na ochranu písomností osobnej povahy, obrazových a zvukových záznamov a pod.. Túto formu ochrany vykonávajú pracovníci SBS ARES SECURITY v civilnom odeve. Osobnú ochranu realizujeme aj pri ochrane prepravy majetku a osôb (1.5.) a na základe požiadaviek zákazníka aj pri ochrane majetku (1.1-1.3.) formou fyzickej ochrany určených osôb v rámci chráneného objektu alebo mimo neho.

7.       zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového a kultúrneho podujatia

Podstata tohto druhu služby spočíva najmä zamedzení vstupu neoprávneným osobám do objektu, v kontrole pohybu osôb oprávnených k vstupu do objektu, v zabezpečení a udržiavaní verejného poriadku na podujatí a vo vyhradených priestoroch, v práci s davom, v zamedzení rozkrádaniu a poškodzovaniu objektu, v organizačnej a informátorskej činnosti a pod.. Služba zahŕňa zabezpečovanie a udržiavanie poriadku na politických, spoločenská - kultúrnych a športových podujatiach na všetkých úrovniach, ochranu pri osobných rokovaniach zákazníka, recepciách, výstavách, aukciách, dražbách, plesoch a pod..

8.       vypracovanie plánu ochrany

9.       poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v bode 1. - 8.

Na základe požiadaviek zákazníka a po oboznámení sa s objektom, ktorého sa bezpečnostná politika týka, s jeho osobitosťami a špecifikami, vypracuje naša spoločnosť bezpečnostnú analýzu objektu, v ktorej upozorní zákazníka na zistené nedostatky z hľadiska spôsobilosti, vhodnosti a spoľahlivosti objektu pre zabezpečenie účinnej ochrany a navrhne spôsob jeho stráženia (napr. rozmiestnenie priemyselných kamier, elektronických vstupných systémov, rozdelenie objektu na sektory s odlišným režimom ochrany, vstupu a kontrolu pohybu osôb v nich a pod.).

10.     prenájom nášľapného zábranného systému

Ako doplnkovú službu ponúkame na prenájom 32m nášľapného zábranného systému, ktorý sa vyznačuje jednoduchou montážou. Zabezpečujeme ich dovoz, odvoz, montáž a demontáž.

 

Všeobecná ponuka služieb

Naša spoločnosť poskytuje služby iba na zmluvnom základe. V prípade záujmu zákazníka o služby SBS ARES SECURITY naši odborní pracovníci vypracujú návrh zmluvy na poskytovanie bezpečnostných služieb, v ktorom sa vyšpecifikuje druh požadovanej služby, jej vecný a časový rozsah, počet bezpečnostných pracovníkov, spôsob a množstvo použitých vecných bezpečnostných prostriedkov a objekt, na ktorý sa poskytovaná forma ochrany vzťahuje, prípadne ďalšie osobitné požiadavky zákazníka z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany určeného objektu..

 

Cena

Z doterajších skúseností rokujeme s potenciálnymi zákazníkmi o konkrétnych cenách za poskytované služby po oboznámení sa s predmetom ochrany, jeho špecifikami, náročnosťou a druhom služby ako aj s prihliadnutím na osobitné požiadavky zákazníka.

 

Zachovanie mlčanlivosti a zodpovednosť za škodu

 Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

 

 Naša spoločnosť zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas výkonu služby, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania platných právnych predpisov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí bezpečnostnej služby pracovníkmi našej spoločnosti.